Poradna

-
K čemu zápis o provedené kontrole slouží?
 
Může obec zadat veřejnou zakázku malého rozsahu i některým z postupů upravených v zákoně o veřejných zakázkách?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Lektoři

JUDr. Tereza Snopková, PhD.

právnička a místostarostka obce s dlouholetou lektorskou praxí
 

Ing. Stanislav Bůžek

vedoucí oddělení rozpočtu a financování, ekonomický odbor Krajského úřadu Jihočeského kraje
 

Mgr. Bc. Petra Nespěšná

vedoucí oddělení Regulace hazardu Ministerstva financí
 

Ing. Miroslav Matej, Ph.D.

ředitel odboru Financování územních rozpočtů Ministerstva financí
 

Mgr. Petra Razím Ďurovičová

tajemnice Institutu pro regulaci hazardních her
 

Mgr. Jiří Hořánek

lektor s bohatými zkušenostmi z územní samosprávy (např. bývalý tajemník městského úřadu nebo místostarosta) zaměstnanec Ministerstva vnitra
 

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.

odborný asistent katedry práva VŠE Praha specialista na problematiku spisové služby
 

JUDr. Michaela Neumahr

specialistka na problematiku GDPR a správního řádu právnička
 

Mgr. Ing. Radka Malinová

právnička odboru justice, migrace a financí Kanceláře veřejného ochránce práv
 

Ing. Miroslav Matej, Ph.D.

ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR
 

JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

děkanka katedry občanského práva MU Brno
 

Mgr. Ludvík Matoušek

advokát specializující se na smluvní právo a právo územních samosprávných celků
 

Mgr. Antonín Metál

lektor a zkušební komisař pro obecnou část ZOS odborník na oblast veřejné správy a pracovního práva
 

JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Ph.D.

hlavní právník České národní banky člen Legislativní rady vlády člen rozkladové komise Ministerstva vnitra ČR a člen Komice pro pobyt cizinců
 

PhDr. Jitka Janečková

odborná archivářka archivu Statutárního města Plzeň praktické zkušenosti z oboru spisové služby a archivnictví
 

Mgr. Veronika Doležalová

v současné době pracuje pro kancelář architekta Statutárního města Brno 20 let praxe v oboru stavebního práva právnička odboru územního plánování
 

JUDr. Monika Kosečková

absolventka právnické fakulty MU Brno právnička specialistka na oblast veřejných zakázek
 

JUDr. Radim Koseček

absolvent právnické fakulty UPOL, praxe v advokátní kanceláři se zaměřením na problematiku veřejných zakázek a zakázkové právo
 

Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.

lektor s praktickou zkušeností s realizací strategií, studií a evaluací pro všechny úrovně státní správy i samosprávy specialisty na oblast regionálního rozvoje
 

JUDr. Lukáš Váňa

právník a jednatel AKKVB odorník na oblast veřejné správy lektor oblasti hospodaření a nakládání s majetkem
 

Ing. Miroslav Vohlídal

vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje
 

JUDr. Lukáš Potěšil

odborný asistent katedry správní vědy a správního práva MU Brno
 

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí v letech 2001 – 2015 vedoucí právního odboru ředitelství ČIŽP VŠ učitelka, poradce, konzultant, lektor
 

Mgr. Karel Kotrba, MSc.

právník vedoucí právního oddělení Krajského úřadu Kraje Vysočina lektor se zaměřením na informační zákon, obecní a krajské zřízení, registr smluv a zákon o úřednících
 

Mgr. Václava Kotrbová

absolventka Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně analytik a metodik společných nákupů kraje a příspěvkových organizací Krajského úřadu Kraje Vysočina lektorka zaměřená na právo veřejných zakázek
 

JUDr. Hana Dvořáková, MBA

ředitelka odboru výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí zkušená lektorka se zaměřením na správní právo a odpadové hospodářství
 

Ing. Anna Velíšková

působila jako auditorka města Písek zkušená lektorka se zaměřením na finanční hospodaření územních samospráv autorka odborných publikací věnovaných problematice finanční kontroly
 

JUDr. Martin Kupec, Ph.D.

zastupitel města Milevsko od roku 2006 se zabývá oblastí řízení lidských zdrojů ve veřejné správě a soukromém sektoru
 

Mgr. Ing. Soňa Kelnerová

10 let pracovala na finančním úřadě od roku 2001 je zaměstnána na Ministerstvu financí od roku 2002 působí jako lektor a zkušební komisař pro zvláštní část ZOZ pro výkon správní činnosti při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění věnuje se i další
 

JUDr. Jan Horník, Ph.D.

tajemník městského úřadu obce s rozšířenou působností působil na Ministerstvu vnitra, kde se věnoval problematice územních samospráv (výklad zákona o obcích, kontrola výkonu samostatné působnosti ÚSC, kontrola výkonu přenesené působnosti krajských úřadů) působil také
 

JUDr. Jan Šťastný

tajemník města Dobruška právník s mnoholetými zkušenostmi z územní samosprávy
 

Ing. Miroslava Vojtíšková

tajemnice MěÚ Mnichovice od roku 2009 je lektorkou a zkušební komisařkou pro ZOZ Finanční hospodaření územních samosprávních celků a jeho přezkum
 

Mgr. Petr Kuš

původní profesí středoškolský učitel češtiny a základů společenských věd 15 let se věnuje vzdělávání ve veřejné správě (jako manažer vzdělávání, lektor a zkušební komisař pro obecnou část ZOZ) spoluautor řady publikací zaměřených na problematiku veřejné správy (např.
 

JUDr. Martin Kupec, Ph.D.

zastupitel města Milevsko od roku 2006 se zabývá oblastí řízení lidských zdrojů ve veřejné správě a soukromém sektoru
 

Mgr. Andrea Kovářová

tajemnice městského úřadu Bučovice právnička a odbornice na oblast pracovně právní problematiky ÚSC
 

Mgr. Aleš Přichystal

projektový manažer, realizátor systémových projektů ústřední státní správy, vysokoškolský pedagog se zaměřením na téma ČR a EU
 

Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D.

zkušený lektor a odborník na oblast správního práva
 

Mgr. Petr Prášek

absolvent Masarykovy univerzity v Brně právník, advokát lektor se zaměřením na oblast veřejných zakázek
 

JUDr. Lukáš Glaser

vedoucí odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje zástupce ředitele krajského úřadu Jihočeského kraje lektor se zaměřením na problematiku veřejné správy
 

Mgr. František Malý

právník krajského úřadu Jihočeského kraje, lektor zaměřující se na problematiku zákona o obcích, práva na informace, hospodaření a nakládání s majetkem, občanských zákoník, smluvní agendu obcí a střet zájmů
 

Ing. Tomáš Sýkora

odborník na regionální a kohezní politiku, vysokoškolský pedagog, spoluautor Příručky pro člena zastupitelstva obce po volbách 2018
 

Ing. Petr Kulhánek

odborník na oblast strategického rozvoje, člen zastupitelstva Karlovarského kraje spoluautor Příručky pro člena zastupitelstva obce po volbách 2018
 

Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal

absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy advokát člen rozkladové komise Ministerstva vnitra lektor se zaměřením na správní právo
 

Mgr. et Mgr. Michal Bouška

advokát odborník na oblast veřejné správy
 

PhDr. Jana Schwallerová

hlavní metodička spisové služby Magistrátu Hlavního města Prahy akreditovaná lektorka podle zákona č. 312/2000 Sb. k problematice Spsisové služby oblast lektorské činnosti - spisová služba, předarchivní péče, archivnictví
 

Ing. Karel Kult

absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze ředitel odobru odloučeného pracovistě Chomutov, Územní pracovistě Ústí nad Labem, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových lektor se zaměřením na finanční hospodaření ÚSC, finanční kontrolu, místní poplatky, daňový
 

Ing. Jan Mareš

ekonom vedoucí odboru ekonomiky Statutárního města Chomutov lídr Pracovní skupiny Finance školitel finančních agend, hospodaření obcí dle zákona č. 250/2000 Sb.
 

Mgr. Václava Kotrbová, MSc.

absolventka Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně analytik a metodik společných nákupů kraje a příspěvkových organizací Krajského úřadu Kraje Vysočina lektorka zaměřená na právo veřejných zakázek
 

Jan Kotrba

specialista na problematiku GDPR a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 

Mgr. Vít Křížka

advokát specialista na problematiku zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a na problematiuk GDPR
 

Mgr. Tomáš Třetina

Starosta města Moravský Krumlov, bývalý člen zastupitelstva Jihomoravského kraje, pedagog.
 

Mgr. Michal Desenský

Vedoucí oddělní a metodik spisové služby KÚ Pardubického kraje s mnohaletou zkušeností ve veřejné správě.
 

JUDr. Miroslav Kocián

Zkušený lektor a mnohaletý zaměstnanec Ministerstva Financí a Rady pro veřejný dohled nad auditem.
 

PhDr. Milada Pelajová

Zkušená lektorka se specializací na oblast projektového řízení, sama aktivně působí jako projektová manažerka pro projekty realizované ve veřejné správě
 

Radomír Pavlíček

Starosta a předseda výboru pro regionální rozvoj JMK, zkušený lektor pro veřejnou správu a odborník na problematiku regionálního rozvoje
 

Mgr. Roman Kyral

Advokát a člen zastupitelstva obce s dlouholetou zkušeností ve veřejné správě na obecní úrovni.
 

Ing. Miroslava Pýchová

Kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí ve výkonu kontroly u státních orgánů, územních samosprávných celků a u příjemců dotací, mj. 17 let v odboru kontroly Ministerstva financí, konzultantka Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k návrhům zákonů od r. 2014 dosud.
 

Ing. Sylva Kováčiková

Odbornice na oblast veřejné správy, bývalá starostka, dlouhodobá lektorka Svazu měst a obcí ČR a spoluautorka Příruček pro členy zastupitelstev obce.
 

JUDr. Martin Kakrda

dříve pracoval na odboru legislativním a právním Krajského úřadu Středočeského kraje, dále na odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR nyní působí na odboru legislativním a právním Ministerstva průmyslu a obchodu lektor se zaměřením na veřejnou správu, veřejné zakázky a zákon o
 

Mgr. Monika Koudelková

lektorka se specializací na veřejné zakázky autorka odborných publikací a článků věnovaných problematice veřejných zakázek dříve pracovala jako právnička na Ministersvu pro místní rozvoj, nyní působí na Českém vysokém účení technickém v Praze
 

JUDr. Milan Cigánek, LL.M.

právník Rady pro veřejný dohled nad auditem zkušený lektor se zaměřením na správní řád, kontrolní postupy ve veřejné správě a přestupkové právo
 

Bc. Tomáš Štampach

absolvent Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (obor politologie) specialista veřejných zakázek (dříve na Magistrátu hlavního města Prahy, nyní v Akademii věd ČR) člen zastupitelstva hlavního města Prahy a městské části Praha 3
 

Mgr. David Marek

absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně vedoucí oddělení ostatních správních činností Krajského úřadu Kraje Vysočina lektor se zaměřením na správní právo
 

Ing. Bc. Petr Kameník

lektor zaměřený na správní řád působil na Krajském úřadu Pardubického kraje a na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (jako ředitel odboru živností a náměstek ministra) má bohaté zkušenosti se vzděláváním úředníků územních samosprávných celků (např.
 

JUDr. Eva Šarapatková

absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy dříve pracovala na Krajském úřadu Kraje Vysočina, nyní na Českém statistickém úřadu zkušená lektorka se zaměřením na správní řízení
 

Mgr. Daniel Kulhavý

absolvent Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně vedoucí oddělení veřejných zakázek Institutu pro veřejnou správu Praha lektor se zaměřením na oblast veřejných zakázek
 

Mgr. David Slováček

absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně vedoucí sekretariátu veřejné ochránkyně práv lektor se zaměřením na správní proces
 

Mgr. Ivan Tobek

absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně zaměstnanec Ministerstva vnitra (dříve v odboru legislativy, nyní v odboru správním) zkušený lektor se zaměřením na správní řád spoluautor publikace "Správní řád" vydané Institutem pro veřejnou správu Praha v
 
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
5. prosince 2019 10:00-13:00

Komise pro informatiku

Praha, Kancelář Svazu
 
11. prosince 2019 13:00-16:00

Seminář Budoucnost komunálních voleb

Praha PSP
10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2019 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.